Buổi hội thảo ngày 24-05-2014 đã để lại biết bao cảm xúc. Sau rất nhiều thời gian, khi mình ngừng tham gia những buổi hội thảo như vậy, nhớ cảm giác đó, nhớ những gì mình đã học được đã được nghe. hôm nay, một bác đã nói, Chúng ta không được nói khó, Sự…

Một loại cảm giác. Nó đang ngồi, suy nghĩ, trầm tư, cũng như cũng tự bỏ qua về mọi thứ hiện tại, tương lai và một chút gì đó của quá khứ. Nó cứ ngòi đó, cứ suy nghĩ miên man. Rồi, chợt tới một điểm nào đó, nó lại thấy lạc lõng giữa dòng…

Một chút tản mản

Một loại cảm giác. Nó đang ngồi, suy nghĩ, trầm tư, cũng như cũng tự bỏ qua về mọi thứ hiện tại, tương lai và một chút gì đó của quá khứ. Nó cứ ngòi đó, cứ suy nghĩ miên man. Rồi, chợt tới một điểm nào đó, nó lại thấy lạc lõng giữa dòng…